Enligt lag, så är alla arbetsgivare skyldiga att bedriva det som heter systematiskt arbetsmiljöarbete. Ibland så förkortas systematiskt arbetsmiljöarbete med SAM. Vad innebär då systematiskt arbetsmiljöarbete? Jo, det handlar om att undersöka, göra riskbedömningar, åtgärda samt följa upp arbetsmiljön på arbetsplatsen. Med SAM kan man förebygga arbetsskador samt även ohälsa och olycksfall i arbetet. Det lägger även grunden för att ha ett bra arbetsmiljöarbete framåt.

Både arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga enligt Arbetsmiljölagen att samverka så att det kan bli en god arbetsmiljö. SAM i sig är en slags metod eller arbetssätt. Det är vanligt att beskriva det som ett hjul. Det eftersom att det hela tiden är en pågående process i fyra steg. Dessa är undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp.

Alla som är på en arbetsplats ska vara uppmärksamma på hur arbetsmiljön är samt vara delaktiga i att kunna förbättra den om det behövs.

Vem gör vad i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

I det systematiska arbetsmiljöarbetet finns det flera viktiga roller. Dessa är:

  • Arbetsgivaren

  • Medarbetaren

  • Chefen

  • Skyddsombudet

  • Samverkansgruppen

  • Företagshälsovården

Den som har huvudansvaret för arbetsmiljön, det är arbetsgivaren. Det innebär att alla arbetsgivare bör vara insatta i hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete går till. De bör även ha bra koll på aktuella lagar och regler på arbetsmiljöområdet samt vad som gäller för just sin egen arbetsplats.

Medarbetare och arbetstagare ska även de delta i arbetsmiljöarbetet. Det kan de göra genom att rapportera in risker, tillbud, olycksfall med mera, samt att de även kan föreslå åtgärder.

När det gäller frågor om arbetsmiljön så representerar chefen arbetsgivaren och skyddsombudet arbetstagarna.

När det gäller undersökningar och riskbedömningar så kan företagshälsovården anlitas som en expertresurs. Ofta kan de även utbilda personal i frågor om arbetsmiljö.

Personalavdelningar, som HR, kan även de vara ett bra stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ibland finns det sådana avdelningar som kan stötta sin verksamhet på olika sätt, bland annat vid en årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete.